Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Ποιήματα της Neshe Yasin μεταφρασμένα στα ελληνικά.


Ποιήματα της Neshe Yasin μεταφρασμένα στα ελληνικά.

Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας για καταρτισμό αναλυτικών προγραμμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλεί όσους εκπαιδευτικούς, από όλες τις βαθμίδες, ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην νέα διαδικασία καταρτισμού αναλυτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής Αναμόρφωσης των ΑναλυτικώνΠρογραμμάτων, να υποβάλουν ενδιαφέρον το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2009, στο γραφείο του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
Τα άτομα που θα επιλεγούν θα εργαστούν σε ομάδες ανά γνωστικό αντικείμενο ή πεδίο κάτω από την ευθύνη της Επιτροπής αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους συντονιστές που θα οριστούν ξεχωριστά από τον κ. Υπουργό. Οι ομάδες εργασίας θα αρχίσουν δουλειά αμέσως και θα ολοκληρώσουν το έργο τους το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2009.Απαιτούμενα προσόντα:· Διδακτική εμπειρία σε σχολεία τουλάχιστον 3 ετών.· Πολύ καλή γνώση και ενημερότητα σε θέματα διαμόρφωσης αναλυτικών προγραμμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο.· Πολύ καλή γνώση του γνωστικού αντικειμένου με εμπειρία στο αντικείμενο σε όλα τα επίπεδα που διδάσκεται στο σχολείο.· Εμπλοκή σε εξωσχολικές δραστηριότητες που να περιλαμβάνουν σχετική δημιουργική δράση με μαθητές ή
 γονείς.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 22800611 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gzissimos@moec.gov.cy

Τιμαριθμικό Επίδομα 01.01.2009

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1377 ημερ. 02.01.2009, το τιμαριθμικό επίδομα αυξάνεται ως ακολούθως:
Τιμαριθμικό Επίδομα: αυξάνεται σε 295.56% από 287.23% (ή σε 23.61% από 21.01% για τους κρατικούς υπαλλήλους).
Αύξηση Πραγματικών Μισθών: 2,15% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2008. 

Αναλυτικά, η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών.

Στο μισθό των δημοσιών υπαλλήλων θα προστεθούν και Γενικές Αυξήσεις της τάξης του 1%, από 1/1/2009.