Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κίνηση Καθηγητών καλεί όλους τους συνάδελφους σε Γενική Συνέλευση με τα πιο κάτω θέματα:
1. Πορεία υλοποίησης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.
2. Συνδικαλιστικά Θέματα.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 10.2010-10.2013
4. Διάφορα.
Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την , Δευτέρα 4/10/2010 και ώρα 6.30 μ.μ. στο οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ Λάρνακας. Εισηγητής θα είναι ο Πρόεδρος της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Κίνησης Καθηγητών Σωτήρης Χαραλάμπους.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να κατεβάσετε και να τυπώσετε την ανακοίνωση για τους συναδέλφους

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΦΟΥ

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κίνηση Καθηγητών καλεί όλους τους συνάδελφους σε Γενική Συνέλευση με τα πιο κάτω θέματα:

1. Πορεία υλοποίησης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.

2. Συνδικαλιστικά Θέματα.

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 10.2010-10.2013

4. Διάφορα.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 5/10/2010 και ώρα 6.45 μ.μ. στην Τεχνική Σχολή Πάφου. Εισηγητής θα είναι ο Πρόεδρος της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Κίνησης Καθηγητών Σωτήρης Χαραλάμπους.

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Κανονισμοί Μετακινήσεων

Κανονισμοί Μετακινήσεων των Μόνιμων Απλών Καθηγητών (ΜΑΚ)

Εις τους παρόντες κανονισμούς, εκτός εάν από το

κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

l Απλός Καθηγητής σημαίνει τον Εκπαιδευτικό Λειτουργό που διορίζεται για υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης και δεν είναι ούτε Β.Δ. ούτε Β.Δ.Α' ούτε Διευθυντής.

l Διαθέσιμη θέση Μόνιμου Απλού Καθηγητή (ΜΑΚ) σε ένα σχολείο είναι η θέση που προκύπτει από τις εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου και που δεν είναι ήδη κατειλημμένη από λειτουργούς του σχολείου όπως ο διευθυντής, οι Β.Δ., οι Β.Δ.Α' ή άλλοι ΜΑΚ που ήταν στο σχολείο την προηγούμενη χρονιά και δεν έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) έτη συνεχούς υπηρεσίας.

 1. Ανάγκη μετακινήσεων προκύπτει από τη δημιουργία διαθέσιμων θέσεων στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης ως αποτέλεσμα των αναγκών του σχολείου σε προσωπικό, των διαφόρων πράξεων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (όπως μεταθέσεις, προαγωγές).

 1. Οι μετακινήσεις ανακοινώνονται στο χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

 1. Οι μετακινήσεις διενεργούνται από την Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να μετακινεί ή να μη μετακινεί Μόνιμους Απλούς Καθηγητές (ΜΑΚ) για εκπαιδευτικούς λόγους. Εάν ο επηρεαζόμενος το ζητήσει, τότε οι λόγοι θα του γνωστοποιούνται (γραπτώς).

 1. Οι ΜΑΚ που προέρχονται από μετάθεση ή από μόνιμο διορισμό ή που συμπληρώνουν 8 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας σε ένα σχολείο, υποχρεούνται να συμπληρώνουν περί τα τέλη Μαΐου το Ειδικό Έντυπο τοποθέτησης ή μετακίνησης, δηλώνοντας κατά σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία της πόλης τους. Αν δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον για όλα τα σχολεία της πόλης τους και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι προτιμήσεις που έχουν δηλώσει, τότε τοποθετούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 1. Οι ΜΑΚ μετακινούνται μετά τη συμπλήρωση 8 ετών συνεχούς υπηρεσίας σε ένα σχολείο, αν ζητείται η θέση. Νοείται ότι η υπηρεσία 8 χρόνων στο συγκεκριμένο σχολείο θεωρείται και η υπηρεσία 7 10/12 και άνω, κατά την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου, αρχή της υπό αναφορά σχολικής χρονιάς.

 1. Ένα ποσοστό των ΜΑΚ δυνατόν να υπηρετεί για λόγους εκπαιδευτικών αναγκών και μόνον, σε περισσότερα του ενός σχολεία.
 2. Εάν μία διαθέσιμη θέση διεκδικείται από περισσότερους του ενός ΜΑΚ, αυτή παραχωρείται στον ενδιαφερόμενο που έχει τις περισσότερες μονάδες μετάθεσης. Η θέση παραχωρείται στον ενδιαφερόμενο ακόμα και στην περίπτωση που οι διδακτικές περίοδοί του διαφέρουν από τις ανάγκες της θέσης κατά ± 2 περιόδους.

Σε περίπτωση που οι διδακτικές περίοδοι μίας διαθέσιμης θέσης δεν είναι αρκετές για την εξολοκλήρου τοποθέτηση ή μετακίνηση ενός ΜΑΚ στο σχολείο, ο ΜΑΚ μπορεί, αν το επιθυμεί, να πάρει αυτές τις περιόδους, υπηρετώντας σε περισσότερα του ενός σχολεία, νοουμένου ότι έχει δηλώσει στο Ειδικό Έντυπο μετακίνησης/τοποθέτησης τη συγκατάθεσή του να υπηρετεί σε περισσότερα του ενός σχολεία.

 1. Αν για διάφορους λόγους δημιουργείται πλεόνασμα στο διδακτικό προσωπικό μιας ειδικότητας, τότε μετακινείται ο καθηγητής που έχει 7 χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο.

Αν δεν υπάρχει ΜΑΚ με 7 χρόνια υπηρεσίας, μετακινείται ο ΜΑΚ με τα λιγότερα χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο. Σε περίπτωση ίσου αριθμού ετών υπηρεσίας στο σχολείο, μετακινείται ο ΜΑΚ με τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Σε περίπτωση και ίσου αριθμού μονάδων μετάθεσης, μετακινείται αυτός που έχει τα λιγότερα χρόνια υπηρεσίας.

Ο τελευταίος προσελθών στο σχολείο, καθώς και αυτός που έχει συμπληρώσει 7 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας, από κάθε ειδικότητα υποβάλλουν αίτηση μετακίνησης που καλύπτει όλα τα σχολεία της πόλης.

 1. Η Αρμόδια Αρχή διενεργεί τις τοποθετήσεις/μετακινήσεις με κριτήριο τις μονάδες μετάθεσης που τηρεί η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ). Σε περίπτωση αμφισβήτησης των μονάδων μετάθεσης, οι ΜΑΚ απευθύνονται στην ΕΕΥ για επιβεβαίωση των μονάδων μετάθεσής τους, πριν από την έναρξη της διαδικασίας μετακινήσεων.
 2. Οι ΜΑΚ δε μετακινούνται σε σχολείο που υπηρετεί ο/η σύζυγος, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
 3. Οι ΜΑΚ που βρίσκονται στον τελευταίο χρόνο υπηρεσίας τους, δε μετακινούνται.
 4. Οι ΜΑΚ έχει το δικαίωμα, κάθε χρόνο, να υποβάλλει αίτηση βελτίωσης της θέσης του. ΜΑΚ που επιθυμεί να επανέλθει σε σχολείο στο οποίο είχε συμπληρώσει οκταετία δικαιούται να υποβάλει αίτηση για μετακίνησή του στο σχολείο αυτό, ύστερα από παρέλευση τεσσάρων (4) ετών.
 5. Στην περίπτωση που αιτητής υποβάλλει αίτηση για βελτίωση θέσης, δεν υποχρεούται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για όλα τα σχολεία, αλλά για τις συγκεκριμένες θέσεις που τον ενδιαφέρουν, ανεξάρτητα του αν υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες εκεί. Η επιθυμία του ικανοποιείται, αν υπάρχει διαθέσιμη θέση στο σχολείο προτίμησής του.
 6. Οι υπηρετούντες σε δύο ή περισσότερα σχολεία, τοποθετούνται, εξολοκλήρου, στο σχολείο που οργανικά ανήκουν, με προτεραιότητα, νοουμένου ότι υπάρχει διαθέσιμη θέση. Παράλληλα, μπορούν να υποβάλουν και αίτηση για μετακίνηση σε άλλο σχολείο, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς.
 7. ΜΑΚ που μετατίθεται εκτός έδρας και ύστερα από ένστασή του επιστρέφει στην έδρα του, τοποθετείται στο σχολείο στο οποίο υπηρετούσε, νοουμένου ότι εξακολουθεί να υπάρχει διαθέσιμη θέση σ΄αυτό και νοουμένου ότι δεν έχει κλείσει οκταετία.
 8. Οι νεοδιοριζόμενοι ως Μόνιμοι επί Δοκιμασία και οι Έκτακτοι Καθηγητές (επί συμβάσει), τοποθετούνται με κριτήριο τις ανάγκες της υπηρεσίας, όπως προκύπτουν μετά τις τοποθετήσεις των μονίμων. Οι νεοδιοριζόμενοι ως μόνιμοι επί δοκιμασία τοποθετούνται αμέσως μετά τους μόνιμους και στις θέσεις που απομένουν τοποθετούνται οι έκτακτοι. Νοείται ότι, αν οι εκπαιδευτικές ανάγκες το επιβάλλουν, είναι δυνατόν να υπηρετούν σε περισσότερα του ενός σχολεία.
 9. Ενστάσεις ΜΑΚ γίνονται μέσα σε επτά (7) μέρες από την ανακοίνωση των μετακινήσεων.
 10. Η Αρμόδια Αρχή αποφασίζει για τις ενστάσεις, αφού λάβει υπόψη και τις απόψεις της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης των Καθηγητών.

Δήλωση Γ. Λουκαΐδη, Υπεύθυνου Γραφείου Παιδείας Κ.Ε. ΑΚΕΛ, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2010-2011, εύχεται καλή και παραγωγική χρονιά στους χιλιάδες μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης.

Όπως και τα τελευταία δυο χρόνια, η φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, αφού πριν από την έλευση των μαθητών στα σχολεία είχε διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη στελέχωση των σχολικών μονάδων, η παραλαβή και αποστολή των βιβλίων στα σχολεία και η λήψη μέτρων για την ασφάλεια των μαθητών σε σχολεία που εκ των πραγμάτων θα εκτελούνται εργασίες και κατά την περίοδο διεξαγωγής των μαθημάτων. Η ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς ήταν αποτέλεσμα της έγκαιρης, συντονισμένης και συστηματικής δουλειάς τόσο του Υπουργείου Παιδείας όσο και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, τους οποίους και συγχαίρουμε για τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλαν.

Η φετινή σχολική χρονιά θα είναι μια από τις κρισιμότερες στην ιστορία της Κυπριακής Εκπαίδευσης, αφού μια σειρά από μεγάλες αλλαγές είτε θα υλοποιηθούν είτε θα προωθηθούν για λήψη τελικών αποφάσεων, γεγονός που αναμένεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο στην δημόσια εκπαίδευση της Κύπρου.

Ειδικότερα, για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ολοκληρωθεί η τεράστια προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου της εκπαίδευσης, με τη διαμόρφωση νέων αναλυτικών προγραμμάτων από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, δεδομένο που από μόνο του συνιστά επανάσταση στο χώρο της παιδείας. Ως ΑΚΕΛ θέλουμε να εκφράσουμε για μια ακόμα φορά τις ευχαριστίες μας και να συγχαρούμε την Επιτροπή Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό της κ. Γιώργο Τσιάκαλο για το τεράστιο έργο που έχει επιτελέσει, όπως επίσης και τους 53 πανεπιστημιακούς και τους πάνω από 400 εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν στις υποεπιτροπές των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.

Παράλληλα, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι έχει ετοιμαστεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Δημοτικής Εκπαίδευσης και των Γυμνασίων που θα κληθούν να εφαρμόσουν τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα από το 2011-2012, αφού η έγκαιρη προετοιμασία των συντελεστών της εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για την ομαλή εισαγωγή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα σχολεία.

Πέρα από τα πιο πάνω, αναμένουμε ως ΑΚΕΛ κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς να αποδώσουν καρπούς οι προσπάθειες που έχει κάνει το Υπουργείο Παιδείας τους τελευταίους μήνες για την εφαρμογή ενός νέου συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών και να αξιοποιηθούν οι εισηγήσεις που έχουν ετοιμαστεί από την Επιτροπή των Αναλυτικών Προγραμμάτων για την αναμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Παράλληλα, αναμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας να καταθέσει κατά τη φετινή χρονιά προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του Συστήματος Διορισμού των Εκπαιδευτικών. Οι μεγάλες αυτές τομές, τις οποίες προωθεί το Υπουργείο Παιδείας συστηματικά και μεθοδευμένα, θεωρούμε ότι θα συμβάλουν τα μέγιστα στην αναγκαία αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Περαιτέρω, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι και φέτος το Υπουργείο Παιδείας έχει εισαγάγει σειρά νέων μέτρων που θα εφαρμοστούν από τη φετινή σχολική χρονιά, τα οποία πέρα από το γεγονός ότι εκσυγχρονίζουν ουσιαστικά την Παιδεία του τόπου μας, φανερώνουν τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση Χριστόφια στον τομέα της Παιδείας:

1. Η μείωση του αριθμού των μαθητών στην Στ’ Δημοτικού στους 25, με την οποία η Κυβέρνηση Χριστόφια ολοκληρώνει την υλοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου σε όλες τις τάξεις.

2. Η εισαγωγή των Τετραμήνων στη Μέση Εκπαίδευση.

3. Η επέκταση του προγράμματος ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για αλλόγλωσσους μαθητές σε όλα τα σχολεία Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές της Κύπρου.

4. Η αναβάθμιση της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής μέσω της αύξησης των Καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, με την οποία θα καλυφθούν εξ’ ολοκλήρου 20 πρόσθετα Γυμνάσια που θα έχουν κάθε μέρα Καθηγητή ΣΕΑ στο σχολείο.

5. Η επέκταση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος στο 30% των τμημάτων της Β’ Γυμνασίου.

6. Η επέκταση του πιλοτικού προγράμματος πειραματικής διδασκαλίας των μαθημάτων Τεχνολογίας και Πληροφορικής της Α’ Λυκείου.

7. Η επέκταση του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας.

8. Ο έλεγχος των αυξήσεων στα δίδακτρα των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Η υλοποίηση των πιο πάνω μέτρων αποδεικνύει έμπρακτα την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να θέσει ως προτεραιότητά της την Παιδεία, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμισή της, στα πλαίσια της υλοποίησης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Ως ΑΚΕΛ επαναλαμβάνουμε για μια ακόμα φορά ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να συμβάλουμε στην υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, η οποία αποτελεί το μόνο δρόμο για την επίτευξη του οράματος που είναι η διασφάλιση του δικαιώματος σε όλα τα παιδιά και τους νέους μας σε μια ψηλής ποιότητας, δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση, για ένα σχολείο χαράς και δημιουργίας για εκπαιδευτικούς και μαθητές, για μια Παιδεία δημοκρατική και ανθρώπινη.


16.09.10

Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Από φέτοσ αρχίζει η εφαρμογη του νέου Αναλυτικου Προγράμματος των Μακθματικών στην Α Γυμνασίου.

Διαβάστε τις πρώτες οδηγίες προς τους καθηγητές εδώ.

Το υλικό που ετοιμάζεται μπορείτε να το βρείτε εδώ:
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/mathimatika/index.html

Επίσης όλοι οι συνάδελφοι Μαθηματικοί που διδάσκουν στην Α Γυμνασίου θα πρέπει να παρευρεθούν σε σεμινάριο την Πεμπτη για περαιτέρω οδηγίες σύμφωνα με την πιο κάτω εγκύκλιο.
Επιμόρφωση Καθηγητών που διδάσκουν Μαθηματικά στην Α’ τάξη του Γυμνασίου κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011.

Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Ενδιαφέρουσες εγκύκλιοι της ΟΕΛΜΕΚ για τη λειτουργία των Σχολείων

Ανάθεση ωρών στήριξης σε Βοηθούς Διευθυντές


Αναπληρώσεις και έβδομες περίοδοι


Επισκέψεις Επιθεωρητών


Κατανομές Β.Δ. και Β.Δ.Α. 

Νέα ωρολόγια Δημοτικής- Μέσης +Επιμορφωση

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι νέες προτάσεις του ΥΠΠ για τα νέα ορολόγια προγράμματα Δημοτικής και Μεσης Εκπαίδευσης και το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικων.
Nea Orologia Dimotikis-Mesis,Epimorfosi

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Καλή Νέα Χρονιά

Αγαπητές Συναδέλφισσες, αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ σας εύχεται και φέτος κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας, καλή δύναμη και αντοχές πολλές στον αγώνα για διεκδίκηση των αιτημάτων του κλάδου και προάσπιση των κεκτημένων μας.

Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε τους νεοδιορισθέντες συναδέλφους και τους ευχόμαστε ομαλή ένταξη στην εκπαιδευτική οικογένεια. Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ, όπως πάντα, θα βρίσκεται στο πλευρό τους, υπερασπιζόμενη πρώτα και κύρια το δικαίωμα τους στην εργασία, το οποίο, με την ψήφιση του 63ου, τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση παρόλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφαρμογή της και τους αργούς ρυθμούς υλοποίησης σε αρκετούς τομείς, είναι πλέον πορεία χωρίς επιστροφή και οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων και ο ρόλος του καθενός ξεχωριστά είναι μπροστά μας. Ήδη ολοκληρώθηκε και η συγγραφή των Αναλυτικών Προγραμμάτων (μερική εφαρμογή από φέτος – εμβολιασμός), αρχίζει η επιμόρφωση των συναδέλφων, εφαρμόζονται από φέτος τα τετράμηνα, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η συζήτηση για την Αξιολόγηση. Για μας, συνάδελφοι, η κατάργηση του Επιθεωρητισμού είναι εκ των ων ουκ άνευ, γι’ αυτό απαιτούμε να έχει λόγο και ο τελευταίος συνάδελφος.

Φέτος, παρατηρήθηκε το φαινόμενο να κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς δουλειά έκτακτοι ή συμβασιούχοι συνάδελφοι. Δυστυχώς, με την επιβολή της αύξησης του ορίου αφυπηρέτησης, στην οποία αντιτάχθηκε με σθένος η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ, δημιουργήθηκαν δυσμενείς συνθήκες ειδικά για τους νεότερους συναδέλφους και όσους αναμένουν διορισμό. Παρόλο λοιπόν που δεν παρατείνεται το όριο για φέτος, η αβεβαιότητα που προκλήθηκε οδήγησε πολλούς, που για χρόνια δεν αποδέχονταν το διορισμό, φέτος να τον αποδεχτούν. Με αποτέλεσμα, μαζί με διάφορους άλλους παράγοντες (π.χ. μείωση αριθμού μαθητών κατά 850, μέτρα περισυλλογής του Υπουργείου κ.α.), κάποιοι συνάδελφοι που πέρσι ήταν διορισμένοι, φέτος να κινδυνεύουν να μείνουν αδιόριστοι. Οξύτατο θα παρουσιαστεί το πρόβλημα την επόμενη χρονιά όταν θα μπει το 63ο σε εφαρμογή και δεκάδες συνάδελφοι θα βρεθούν στο δρόμο, θα σταματήσουν οι διορισμοί, θα ανασταλούν οι προαγωγές συναδέλφων αφού οι θέσεις (ΒΔ, ΒΔΑ και Διευθυντών) θα κατακρατούνται για ακόμη μια τριετία.

Παρόλ’ αυτά θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει και σε υλοποίηση μέτρων πέραν και από τα συμφωνηθέντα προκειμένου να απαμβλυνθεί το πρόβλημα, όπως είναι η άμεση επέκταση του υπεύθυνου τμήματος σε όλη τη Β’ Γυμνασίου, η κατάργηση του διδακτικού χρόνου και για τους Διευθυντές Γυμνασίων κ.α. Στόχος μας να μην μείνει κανένας αδιόριστος για φέτος.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών θα συνεχίσει ν’ αγωνίζεται για να μετουσιωθεί το όραμα σε πράξη που είναι ο διακηρυγμένος στόχος της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης για ένα δημοκρατικό, ανθρωποκεντρικό και σύγχρονο δημόσιο σχολείο, που δε θ’ αφήνει κανένα παιδί έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα σχολείο που δε θα λειτουργεί ως μηχανισμός επιλογής και χειραγώγησης αλλά θα γίνει όργανο διαπαιδαγώγησης σταθερής και ολόπλευρα ανεπτυγμένης προσωπικότητας, δημιουργικών ανθρώπων που θα γνωρίζουν πώς να αντιδρούν στο κοινωνικό περιβάλλον. Από εδώ απορρέει και η μεγάλη πολιτική μας ευθύνη.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών, τα στελέχη της κεντρικά και επαρχιακά, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε κάθε κάλεσμα για αγώνα. Βρίσκονται δίπλα στους νέους συναδέλφους, στηρίζοντας τα πρώτα τους βήματα στο χώρο της εκπαίδευσης.

Καλή Χρονιά!!!

Λευκωσία, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

OELMEK: Μη επαναδιορισμός αριθμού έκτακτων εκπαιδευτικών στο Δημόσιο Σχολείο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε ότι η Οργάνωσή μας από την πρώτη στιγμή που έλαβε γνώση (τις πρώτες μέρες Ιουλίου 2010), για τον κίνδυνο μη επαναδιορισμού των εκτάκτων συναδέλφων που εργάζονταν στο Δημόσιο Σχολείο, ενήργησε άμεσα και προέβηκε στις εξής ενέργειες:

1) Εξέδωσε ανακοίνωση στις 7 Ιουλίου 2010 με την οποία γνωστοποιούσε την ύπαρξη κινδύνου μη επαναδιορισμού των έκτακτων συναδέλφων και προειδοποιούσε ότι δεν θα δεχθεί θυματοποίηση των συναδέλφων.

2) Με επιστολή της επίσης στις 7 Ιουλίου 2010, αλλά και τηλεφωνικά η Οργάνωσή μας ζήτησε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας για συζήτηση του θέματος αυτού. Ο Υπουργός απουσίαζε για πολλές μέρες στο εξωτερικό και όταν επέστρεψε μας όρισε συνάντηση στις 4 Αυγούστου 2010.

3) Λόγω της απουσίας του Υπουργού, η Οργάνωσή μας ζήτησε επίμονα συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ για συζήτηση του σοβαρού αυτού προβλήματος. Στη Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ εκφράσαμε τις ανησυχίες και την αγωνία μας για τον κίνδυνο μη επαναδιορισμού εκτάκτων συναδέλφων μας και καταστήσαμε σαφές ότι δε θα δεχθούμε κάτι τέτοιο. Στις συναντήσεις με τον ΥΠΠ και τη Γενική Διευθύντρια η ΟΕΛΜΕΚ υπέβαλε συγκεκριμένα μέτρα και εισηγήσεις που έπρεπε να ληφθούν, για να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στο θέμα του επαναδιορισμού των συναδέλφων όπως:

α) Πλήρη εφαρμογή του Υπεύθυνου Τμήματος στη Β΄ Γυμνασίου από 01/09/2010.

β) Απαλλαγή όλων των Διευθυντών των Γυμνασίων από τα διδακτικά τους καθήκοντα.

γ) Όσοι έκτακτοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ήταν διορισμένοι τις προηγούμενες χρονιές, δεν διοριστούν και θα κληθούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, να έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν στην πρωινή φοίτηση για να παίρνουν το επίδομα των €1025, πράγμα το οποίο έγινε αποδεκτό.

Επίσης επικοινωνήσαμε άμεσα με την ΕΕΥ και ζητήσαμε να επιτρέψει στους συναδέλφους να υποβάλουν αίτηση για αντικαταστάτες, πράγμα το οποίο η ΕΕΥ αποδέχθηκε και ήδη έχει δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση.

4) Επόμενή μας ενέργεια ήταν να συναντηθούμε με τα κόμματα για συζήτηση του θέματος. Συναντηθήκαμε με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Παιδείας του ΑΚΕΛ και επίσης και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής και Αντιπρόεδρο του ΔΗΣΥ κ. Τορναρίτη. Τηλεφωνικά είχαμε ενημερώσει όλα τα κόμματα για το θέμα αυτό έγκαιρα. Απόρροια τούτου ήταν να τεθεί και να συζητηθεί από τους βουλευτές όλων των κομμάτων στην τελευταία συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής.

5) Η Γραμματεία της Οργάνωσής μας η οποία αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται το θέμα αυτό με υπευθυνότητα, αποφάσισε να καλέσει τους επηρεαζόμενους εκπαιδευτικούς σε εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή την Τρίτη 07/09/2010 στις 12.00 μ., αποδεικνύοντας έτσι την αποφασιστικότητά της να υπερασπιστεί τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς και μαζί να δώσουμε τη μάχη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

6) Την Τετάρτη 08/09/2010 στις 1.00μ.μ. η Γραμματεία της Οργάνωσής μας θα συναντηθεί με τον Υπουργό Παιδείας για να συζητήσει μαζί του για μία ακόμη φορά το συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο πρωτίστως είναι κοινωνικό και θα απαιτήσει να ληφθούν εκείνα τα μέτρα έτσι ώστε το πρόβλημα να περιοριστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω αλλά και άλλων έντονων διαβημάτων της Γραμματείας της Οργάνωσής μας καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, προκύπτει σαφέστατα ότι το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε από την Οργάνωσή μας με κάθε σοβαρότητα και υπευθυνότητα και ότι έγιναν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες.

Αγαπητοί συνάδελφοι, οι οδηγίες του ΥΠΠ για αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας έτσι ώστε σε κάθε τμήμα οι μαθητές να μην υπερβαίνουν τους 25 από την νέα σχολική χρονιά, απέφεραν συνολικά μείωση των τμημάτων κατά 57 (ουσιαστικά περίπου 85 καθηγητές λιγότερους σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές). Σε συσχετισμό με διάφορους άλλους παράγοντες, όπως το μαζικό ενδιαφέρον εκπαιδευτικών για διορισμό που δεν ενδιαφέρονταν τις προηγούμενες χρονιές, ο διορισμός πολλών εκπαιδευτικών που παρακολουθούσαν σε πρωινή φοίτηση το ΠΠΚ, ο διορισμός εκπαιδευτικών από τον πίνακα των «Ειδικών Κατηγοριών», συνηγόρησαν έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί η εικόνα των έκτακτων εκπαιδευτικών ως πρόσωπα και ένας μεγάλος αριθμός να τεθεί εκτός εργασίας.

Επιπρόσθετα, σας υπενθυμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι μέσα στα πλαίσια της πολιτικής μας και του στόχου μας για αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου θα εφαρμοστούν τα πιο κάτω μέτρα τα οποία αναβαθμίζουν περαιτέρω το Δημόσιο Σχολείο, αλλά και απέφεραν 51 νέους διορισμούς για τους εκπαιδευτικούς:

 • Εφαρμογή του Υπεύθυνου Τμήματος στη Β΄ Γυμνασίου κατά 30% από 01/09/2010 και ολοκλήρωσή του τα επόμενα 2 χρόνια.
 • Επέκταση της Εργαστηριοποίησης των μαθημάτων Πληροφορικής και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας από 01/09/2010, σε 10 ακόμη Λύκεια.
 • Εργαστηριοποίηση από 01/09/2010 της Βιολογίας στη Γ΄ Λυκείου.
 • Επέκταση του Προγράμματος Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας για τους Αλλόγλωσσους μαθητές από 01/09/2010, σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια.
 • Απαλλαγή και επίσημα από 01/09/2010, των Διευθυντών των Λυκείων, των Εσπερινών Γυμνασίων και Λυκείων και Εξατάξιων Σχολείων από τα διδακτικά τους καθήκοντα.
 • Αύξηση των καθηγητών ΣΕΑ από 01/09/2010 κατά 6.

Τέλος σας πληροφορούμε ότι το περιεχόμενο ανακοίνωσης της Κίνησης «Νέας Πνοής» σχετικά με το θέμα αυτό είναι εντελώς αστήρικτο, αβάσιμο και εκτός πραγματικότητας. Τέτοιου είδους ανακοινώσεις έχουν σκοπό να παραπλανήσουν, να παραπληροφορήσουν και να εξυπηρετήσουν άλλες σκοπιμότητες, τις οποίες μπορεί κάποιος εύκολα να αντιληφθεί.

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΕΛΜΕΚ: Μη επαναδιορισμός εκτάκτων εκπαιδευτικών στο Δημόσιο Σχολείο

Η Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ σε συνεδρίασή της σήμερα Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010, αποφάσισε να καλέσει τους έκτακτους εκπαιδευτικούς που ήταν διορισμένοι τις προηγούμενες σχολικές χρονιές και δεν έχουν κληθεί για επαναδιορισμό τη νέα σχολική χρονιά να συγκεντρωθούν αύριο Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010, στις 12.00μ. έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου θα γίνει συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τα προβλήματα που υπάρχουν.

Στη συνεδρία θα παρευρίσκεται και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού.