Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2009

Βασικοί Όροι Υπηρεσίας Έκτακτου Εκπαιδευτικού

1. Συµµόρφωση προς Κανονισµούς: Ο εκπαιδευτικός υπόκειται σης διατάξεις των περί της Δηµοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόµων και οποιωνδήποτε σχετικών κανονισµώνι όπως και στις οδηγίεςι εγκυκλίους και άλλες διατάξεις των εκπαιδευτικών αρχών.

2. Άδεια απουσίας: Σε έκτακτο εκπαιδευτικό του οποίου η απασχόληση υπερβαίνει τους 3 συνεχείς µήνες µπορεί να παραχωρηθείι για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγουςι άδεια απουσίας µε πλήρεις απολαβές µιας εργάσιµης ηµέρας για κάθε µήνα απασχόλησης µε ανώτατο όριο 10 εργάσιµες µέρεςι ύστερα από έγκριση του Διευθυντή του οικείου τµήµατος εκπαίδευσης.

3. Άδεια ασθένειας/ιατροφαρµακευτική περίθαλψη: Ο έκτακτος εκπαιδευτικός του οποίου η απασχόληση είναι διάρκειας ενός σχολικού έτους δικαιούται σε δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και σε 28 µέρες άδεια ασθενείας µε πλήρεις απολαβές καθώς και 42 µέρες χωρίς απολαβέςι ύστερα από σύσταση ιατρικού συµβουλίου: νοείται ότι θα ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες όπως και στην περίπτωση των µονίµων εκπαιδευτικών λειτουργών, δηλαδή άδεια ασθενείας θα παραχωρείται µετά από προσκόµιση πιστοποιηηκού ασθενείας από ιατρικό λειτουργό, ενώ παράταση άδειας ασθενείας θα παραχωρείται µετά από σύσταση ιατρικού συµβουλίου.

4. Άδεια µητρότητας: Σης εγκύους εκτάκτους εκπαιδευτικούς λειτουργούς παραχωρείται άδεια µητρότητας µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως στις υπόλοιπες υπαλλήλους του κρατικού τοµέα.

5. Τερµατισµός απασχόλησης: Η απασχόληση είναι προσωρινή και θα µπορεί να τερµατιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούµενο, αφού δοθεί αναγκαία προειδοποίηση σύµφωνα µε τον περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµο. Επίσης, η απασχόληση αυτή δεν παρέχει οποιοδήποτε δικαίωµα για µόνιµο διορισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί της Δηµόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόµων του 1969 έως (αρ. 3) του 2000.

6. Υπόλοιποι όροι απασχόλησης: Οι λεπτοµερείς όροι απασχόλησης καθορίζονται στους Γενικούς Όρους Υπηρεσίας των Έκτακτων Υπαλλήλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου