Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Υποτροφία Ελληνικής Κυβέρνησης σε Κύπριο εκπαιδευτικόΑναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορούμε ότι μέσα στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας  μεταξύ  της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και της Ελληνικής ∆ημοκρατίας για τα έτη 2011-2016, η Ελλαδική πλευρά δέχεται έναν Κύπριο εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για μεταπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά ∆ημόσια Πανεπιστήμια.

2.        Η προκήρυξη της συγκεκριμένης υποτροφίας και η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.). Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση Αρ. 370 του Ι.Κ.Υ.Κ., την οποία παρακαλείστε όπως κοινοποιήσετε σε όλα τα μέλη του προσωπικού του σχολείου σας. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο Αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 64, το οποίο επίσης αποστέλλεται συνημμένα. Οι αιτητές καλούνται όπως σημειώσουν στο μέρος των προσωπικών στοιχείων (σελ. 2 του εντύπου) τον αριθμό του φακέλου τους, καθώς και το σχολείο στο οποίο υπηρετούν. Η σύσταση προϊσταμένου της σελ. 8 του εντύπου θα πρέπει να συμπληρωθεί από το διευθυντή/διευθύντρια του εκπαιδευτικού και σε κλειστό και υπογεγραμμένο φάκελο που θα φέρει τη σφραγίδα του σχολείου να δοθεί στον εκπαιδευτικό, για να τον παραδώσει μαζί με την αίτησή του στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας για τη ∆ημοτική Εκπαίδευση και στα Γραφεία του Αναπληρωτή ∆ιευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και ιευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Η σύσταση της σ. 9 θα συμπληρωθεί από τον οικείο επιθεωρητή του κάθε εκπαιδευτικού.

3.        Ο εκπαιδευτικός που θα επιλεγεί θα κληθεί από την Υπηρεσία Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να υπογράψει συμβόλαιο με έναν εγγυητή με το οποίο θα δεσμεύεται να επιστρέψει και να εργαστεί προς όφελος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, όταν συμπληρώσει τις σπουδές του, για περίοδο δύο ετών. Το άτομο που θα επιλεγεί θα πρέπει να αποστείλει επιστολή στον οικείο
∆ιευθυντή  Εκπαίδευσης  με  την  οποία  να  ζητεί  εκπαιδευτική  άδεια       με  μερικές απολαβές για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, η οποία θα ισχύει από 1/9/2014 μέχρι

και 31/8/2015. Η άδεια περιλαμβάνει πλήρεις απολαβές για τους πρώτους έξι μήνες και για τους υπόλοιπους το ποσό των απολαβών διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του κάθε υποτρόφου. Η εξασφάλιση της πιο πάνω υποτροφίας δε δημιουργεί για την Κυβέρνηση οποιαδήποτε υποχρέωση για προαγωγή, ενώ τα έξοδα μετάβασης από και προς την Ελλάδα βαρύνουν τον υπότροφο. Παρακαλώ να τονιστεί στο διδακτικό προσωπικό του σχολείου σας ότι από τη στιγμή που υποβάλλει κάποιος αίτηση σημαίνει ότι ενδιαφέρεται για την υποτροφία αυτή και δεν μπορεί, σε περίπτωση επιλογής του, να την αρνηθεί. Γι΄ αυτό και θα πρέπει να σταθμιστούν εκ των προτέρων όλοι οι παράγοντες που μπορεί να  επηρεάσουν την  απόφαση του εκπαιδευτικού (οικογενειακοί, προσωπικοί, οικονομικοί κτλ.) προτού κάνει την αίτηση, έτσι ώστε να αποφευχθούν άσκοπες ενέργειες και καθυστερήσεις.

4.   Οι αιτήσεις με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014.


1dme7104aΥποτροφία Ελληνικής Κυβέρνησης σε Κύπριο εκπαιδευτικόdme7104a
2dme7104bΕπισυναπτόμενοdme7104b
3dme7104c΄Εντυποdme7104c


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου